RUSSIA, VLADIVOSTOK6/5, POGRANICHNAYA str.  +7 984 140 00 37@stereotypesbarМЕНЮПЛАН ЗАЛА